Novinky

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

besip

Na kolo jen s přilbou

Svazek Domažlicko

 

Deník

Obsah

 

Informace pro cyklisty

Cyklista je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.) také řidičem, stejně jako řidič automobilu. Cyklista je však řidičem nemotorového vozidla, přesto se na něj vztahují povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají. 

Zde je pro vás připraven souhrn základních povinností cyklisty, s jejichž nerespektováním se strážníci Městské policie Domažlice nejčastěji setkávají a které jsou uvedeny v § 57 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:

 • Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
   
 • Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
   
 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
   
 • Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
   
 • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.
   
 • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
   
 • Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.
   
 • Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že cyklista starší 10-ti let k jízdě na jízdním kole nikdy nesmí použít chodník. Pokud se cyklista z jakéhokoliv důvodu musí pohybovat na chodníku, je povinen jízdní kolo tlačit a pohybovat se tak aby ostatní chodce žádným způsobem neohrožoval ani neomezoval. 

cyklista na chodníku

cyklista na chodníku

 

Technické požadavky na jízdní kola:

Technické požadavky na jízdní kola jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů O schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb. 

povinná výbava jízdního kola

Podle výše uvedené vyhlášky platí pro technickou způsobilost jízdního kola následující:

 

Jízdní kola musí být vybavena:

1.      dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 

2.      volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
 

3.      zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,

4.      matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 

5.      zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ±15°. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 

6.      přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ±15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ±5°; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 

7.      odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 

8.      na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy(autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

 

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

1.      světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
 

2.      zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
 

3.      zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
 

4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
 

5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
 

6. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.
 

7. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003, pokud nejsou vybavena podle čl. 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditelnosti.
 

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

·         bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle čl. 1, 2),

·         pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

·         jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

·         v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,

·         maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1,

·         montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
 

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (např. tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako např. koloběžky.

Pozn. : Cyklista mladší 18 let musí mít přílbu schváleného typu, kterou je povinen mít na hlavě řádně upevněnou.Přilba však dobře chrání cyklistu jakéhokoliv věku :-) Proto by měl přilbu pro svoji bezpečnost nosit vždy každý cyklista. 

Více informací o cyklistických přilbách a projektu "Na kole jen s přilbou" naleznete ZDE

ZDE naleznete letáček MP Domažlice pro mladé cyklisty, kde jsou veškeré základní rady a informace pro cyklisty přehledně shrnuty, vč. ilustrace povinné výbavy jízdního kola. 

Na kole jen s přilbou

 

Běžná údržba jízdního kola:

Důležitá je i samotná údržba jízdního kola a péče o něj. K běžné údržbě jízdního kola patří:
 

 • utažení šroubů a matic; 
 • kontrola účinnosti brzd; 
 • kontrola funkčnosti zvonku; 
 • kontrola funkčnosti osvětlení; 
 • kontrola napnutí řetězu; 
 • nahuštění duší; 
 • mazání olejem. 

 

Stránka

 • 1

povinná výbava jízdního kola

povinná výbava jízdního kola

Rady pro mladé cyklisty 1

Rady pro mladé cyklisty 1

Rady pro mladé cyklisty 2

Rady pro mladé cyklisty 2


Stránka

 • 1