Obsah

Informace týkající se problematiky nakládání s odpady

 

Na každé nádobě na separovaný odpad naleznete informaci o monitorování místa kamerovým systémem a o nutnosti ukládat odpad pouze do sběrných nádob - tj. vyhrazených míst, nikoli mimo tyto nádoby. Tím, že občan odloží odpad mimo vyhrazená místa, dopouští se přestupku dle § 117, odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - viz níže.  
 
Upozornění
ano
ne
__________________________________________________________________________________________________

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

§ 61

Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce, je-li vydána.

 

Přestupky

§ 117

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

t) odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, v rozporu s § 61.

.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), i) nebo j),

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nebo písm. t) nebo odstavce 2 písm. f) nebo g),

c) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. d) bodu 1, písm. e), f), k) nebo l) nebo odstavce 2 písm. a) až c),

d) 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), m) až q) nebo odstavce 2 písm. e) nebo h), nebo

e) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), g), r) nebo s) nebo odstavce 2 písm. d) nebo i).


Obecně závazná vyhláška města Domažlice

č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice

 

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1. Tříděný odpad vyjma kovů je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na místech specifikovaných v příloze č. 1 této vyhlášky.

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír a lepenka – barva modrá (kontejner tvaru zvonu),

b) nápojové kartony – barva žlutá (kontejner tvaru zvonu),

c) sklo – barva zelená (kontejner tvaru zvonu),

d) oděvy a textilní materiály – barva zelená (kovový kontejner),

e) plasty včetně PET lahví – barva žlutá kontejner tvaru zvonu).

4. Kovy lze odevzdávat ve sběrném dvoře umístěném v areálu DTS Domažlice, příspěvková organizace v Chrastavické ulici v Domažlicích (dále též jen „Sběrný dvůr“) nebo jiné osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu.2


 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 5

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,

c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních,

d) poruší noční klid,

e) vzbudí veřejné pohoršení,

f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo

j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší noční klid,

b) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

c) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

d) zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, nebo

e) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d),

b) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

c) 20000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo

d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).

(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupku podle odstavce 1 písm. h) a odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do

a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo

c) 75000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření.

(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
 


 

Odkaz na interaktivní mapu rozmístění nádob na tříděný odpad naleznete ZDE
 
Odkaz na články věnované problematice ukládání odpadu naleznete ZDE
 
Odkaz na Technické služby města Domažlice naleznete ZDE
 
Odkaz na polohu sběrného dvora v Domažlicích naleznete ZDE
 

Odkaz na vyhlášku města Domažlice č. 2/2015 se zapracovanou novelou č. 6/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem naleznete ZDE

Odkaz jak správně třídit odpad - barevné kontejnery naleznete ZDE

Odkaz jak správně třídit odpad - ostatní odpady naleznete ZDE

Odkaz na firmu Asekol zajišťující zpětný odběr elektrozařízení naleznete ZDE

Odkaz na upozornění umístěné na sběrných nádobách naleznete ZDE

Odkaz na stránky Tretiruka.cz naleznete ZDE

Odkaz na týdenní svozový plán SKO pro město Domažlice a Havlovice ke stažení ZDE