Obsah

     

Omezení výkonu služby v nočních hodinách                           

Vzhledem k personální neobsazenosti tabulkových míst strážníků Městské policie Domažlice a dlouhodobým nemocnostem u celé organizační složky Městská policie Domažlice jsme po dlouhém zvažování všech možných variant výkonu služby museli sáhnout k dočasnému omezení výkonu služby v některých dnech a to od 01.02.2024. Jedná se o dočasné omezení výkonu nočních služeb během pracovních dnů v jednotlivých týdnech, které se ukazují z dlouhodobého vyhodnocení ze strany vedení Městské policie Domažlice jako nejméně zatížené a tím i rizikové z hlediska nápadu trestné činnosti a oznámení na tísňovou linku 156. Výkon nočních služeb byl již několik let plánován během pracovních dnů v týdnu jako jednočlenný, neboť personální situace neumožňovala plánovat výkon služby ve dvojicích. Výkon služby v nočních hodinách, kde je jeden strážník se nám jevil jako rizikový a z pohledu zákroků jako velmi problematický, nicméně i tak jsme jej poměrně dlouhou dobu zachovávali, abychom zajistili dostupnost této služby směrem k veřejnosti. V současné době však situce v oblasti personálního zabezpečení městské policie neumožňuje ani takovou formu plánování služby. Proto jsme se rozhodli k tomuto kroku, abychom zajistili alespoň dostupnost nočních služeb o víkendech, svátcích a akcích, které pořádá město Domažlice. Omezení výkonu nočních služeb se tedy netýká všech dnů v měsíci, ale pouze těch, kde byl v minulosti velmi nízký počet událostí a oznámení. I tak nás toto opatření mrzí a chtěli bychom veřejnost ubezpečit, že jakmile to bude možné a personální situaci městské policie se nám podaří stabilizovat, ihned toto dočasné omezení výkonu služby zrušíme. V případě nedostupnosti Městské policie Domažlice bychom chtěli požádat veřejnost, aby se obrátila na tísňovou linku 158 Policie České republiky nebo na mezinárodní tísňovou linku 112.


                                                                                                            Městská policie Domažlice

 

 

 

                       

                                Informace týkající se problematiky

nakládání s odpady

Na každé nádobě na separovaný odpad naleznete informaci o monitorování místa kamerovým systémem a o nutnosti ukládat odpad pouze do sběrných nádob - tj. vyhrazených míst, nikoli mimo tyto nádoby. Tím, že občan odloží odpad mimo vyhrazená místa, dopouští se přestupku dle § 117, odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - viz níže.  
 
Upozornění
ano
ne
__________________________________________________________________________________________________

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

§ 61

Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce, je-li vydána.

 

Přestupky

§ 117

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

t) odkládá odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, v rozporu s § 61.

.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), i) nebo j),

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nebo písm. t) nebo odstavce 2 písm. f) nebo g),

c) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. d) bodu 1, písm. e), f), k) nebo l) nebo odstavce 2 písm. a) až c),

d) 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), m) až q) nebo odstavce 2 písm. e) nebo h), nebo

e) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), g), r) nebo s) nebo odstavce 2 písm. d) nebo i).


Obecně závazná vyhláška města Domažlice

č. 4/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Domažlice (dále jen „město“).

2. Každý je povinen odpad, který předává do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu zákonem o odpadech a touto vyhláškou. Tímto není dotčena možnost předat odpad či výrobky s ukončenou životností jiné osobě oprávněné k nakládání s nimi.

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, kovových obalů, nápojových kartonů, textilu, jedlých olejů a tuků, dřeva

1. Papír, plasty, nápojové kartony, kovové obaly, sklo a textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery.

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na místech specifikovaných v příloze č. 1 této vyhlášky.

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a. Papír - barva modrá, nápis „PAPÍR“

b. Plasty, Kovové obaly, Nápojové kartony - barva žlutá, nápisy „PLASTY“, „KOVOVÉ OBALY“, „NÁPOJOVÉ KARTONY“

c. Sklo - barva zelená, nápis „SKLO“

d. Textil a obuv - barva bílá, nápis „TEXTIL“

4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

6. Papír, plasty, sklo, kovy, kovové obaly, nápojové kartony, textil, jedlé oleje a tuky a jiné lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu DTS Domažlice, příspěvková organizace v Chrastavické ulici, č. p. 170 v Domažlicích (dále též jen „Sběrný dvůr“).


 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 5

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,

c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních,

d) poruší noční klid,

e) vzbudí veřejné pohoršení,

f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo

j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší noční klid,

b) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

c) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

d) zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, nebo

e) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d),

b) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

c) 20000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo

d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).

(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupku podle odstavce 1 písm. h) a odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do

a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo

c) 75000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření.

(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

leták2

Novinka

informace pro cyklistyRady a doporučení pro seniory

 


 

MP Domažlice upozorňuje na povinnost chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu

Zákonem č. 48/2016 Sb. byl s účinností od 20. února 2016 novelizován
§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který spadá do gesce Ministerstva dopravy. Pro chodce je klíčové znění odstavce 9 tohoto zákona: 

„(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Městská policie Domažlice chodce na tuto změnu upozorňuje a apeluje, aby reflexní prvky na oděvu nepodceňovali a chránili tak svůj život. 

reflexní pásky MP Domažlice

Více informací o preventivních propagačních předmětech MP Domažlice naleznete ZDE

 


Úkoly městské policie:

Městská policie v Domažlicích byla zřízena na základě obecně závazné vyhlášky, kterou přijalo Zastupitelstvo města Domažlice.
 
Úkoly městské policie jsou uvedeny v § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii: 
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
 •  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 •  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky fyzických i právnických osob, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii
   

 
Městská policie Domažlice je dle § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ostatní složkou integrovaného záchranného systému.
 
Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:
 
__________________________________________________________________________________________________
Tísňové linky:
 • 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání
 • 156 - národní tísňová linka městské policie 
 • 150 - národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky 
 • 155 - národní tísňová linka zdravotnické záchranné služby 
 • 158 - národní tísňová linka Policie České republiky 

 

 • 116 111 - linka bezpečí
 • 840 111 234 - rodičovská linka
   

Základní informace o městě Domažlice:

Domažlice (německy Taus, latinsky Tusta), bývalé okresní město v Plzeňském kraji a tradiční centrum Chodska je vyhledávaným turistickým cílem. Dominantou historického centra města je náměstí Míru, které je obklopeno měšťanskými domy s loubím. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací. Domažlicemi protéká potok Zubřina.
Podle údajů ČSÚ k 1.1.2014 žilo v Domažlicích 11 110 obyvatel.

Členění města:

Město se v současnosti skládá ze dvou katastrálních území a šesti místních částí.


Katastrální území:

 • Domažlice - části Město a všechna předměstí (Dolejší, Hořejší, Bezděkovské a Týnské)
 • Havlovice u Domažlic - část Havlovice
   

Místní části:

 • Bezděkovské Předměstí - leží na jihovýchodním svahu města. Jeho domovní fond je tvořen převážně rodinnými domky. Nachází se zde průmyslová základna Domažlic společně s železničním nádražím.
 • Dolejší Předměstí - malá čtvrť nízkých městských domů, sevřená ulicemi Poděbradova a Prokopa Velikého.
 • Havlovice - původně samostatná obec, ležící 3 km západně od města, dodnes mimo souvislou zástavbu Domažlic. Má ryze vesnický charakter. Nedaleko Havlovic je křižovatka silnic I/26 a II/193. Obec má železniční zastávku.
 • Hořejší Předměstí - západní část města. Najdeme tam jak panelovou, tak i starší zděnou zástavbu, plavecký bazén, stadion a různá hřiště. Na jeho okraji je budova nové nemocnice.
 • Město - historické jádro města.
 • Týnské předměstí - sídliště na severním svahu. Sídlí zde okresní soud.