Obsah

Nový ceník parkovného od ledna 2021

Zóna "A" -náměstí Míru, Chodské náměstí, ul. Msgre.B.Staška - 15,-Kč za půl hodinu, 30,-Kč první hodina a každá další hodina 60,-Kč

Zóna "B" - ulice U Nemocnice a ulice Hruškova - 10,-Kč za půl hodinu, 20,-Kč první hodina a každá další hodina 30,-Kč

 

 

leták2

Novinka

informace pro cyklistyRady a doporučení pro seniory

 


 

MP Domažlice upozorňuje na povinnost chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu

Zákonem č. 48/2016 Sb. byl s účinností od 20. února 2016 novelizován
§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který spadá do gesce Ministerstva dopravy. Pro chodce je klíčové znění odstavce 9 tohoto zákona: 

„(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Městská policie Domažlice chodce na tuto změnu upozorňuje a apeluje, aby reflexní prvky na oděvu nepodceňovali a chránili tak svůj život. 

reflexní pásky MP Domažlice

Více informací o preventivních propagačních předmětech MP Domažlice naleznete ZDE

 


Úkoly městské policie:

Městská policie v Domažlicích byla zřízena na základě obecně závazné vyhlášky, kterou přijalo Zastupitelstvo města Domažlice.
 
Úkoly městské policie jsou uvedeny v § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii: 
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
 •  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 •  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky fyzických i právnických osob, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii
   

 
Městská policie Domažlice je dle § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ostatní složkou integrovaného záchranného systému.
 
Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:
 
__________________________________________________________________________________________________
Tísňové linky:
 • 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání
 • 156 - národní tísňová linka městské policie 
 • 150 - národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky 
 • 155 - národní tísňová linka zdravotnické záchranné služby 
 • 158 - národní tísňová linka Policie České republiky 

 

 • 116 111 - linka bezpečí
 • 840 111 234 - rodičovská linka
   

Základní informace o městě Domažlice:

Domažlice (německy Taus, latinsky Tusta), bývalé okresní město v Plzeňském kraji a tradiční centrum Chodska je vyhledávaným turistickým cílem. Dominantou historického centra města je náměstí Míru, které je obklopeno měšťanskými domy s loubím. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací. Domažlicemi protéká potok Zubřina.
Podle údajů ČSÚ k 1.1.2014 žilo v Domažlicích 11 110 obyvatel.

Členění města:

Město se v současnosti skládá ze dvou katastrálních území a šesti místních částí.


Katastrální území:

 • Domažlice - části Město a všechna předměstí (Dolejší, Hořejší, Bezděkovské a Týnské)
 • Havlovice u Domažlic - část Havlovice
   

Místní části:

 • Bezděkovské Předměstí - leží na jihovýchodním svahu města. Jeho domovní fond je tvořen převážně rodinnými domky. Nachází se zde průmyslová základna Domažlic společně s železničním nádražím.
 • Dolejší Předměstí - malá čtvrť nízkých městských domů, sevřená ulicemi Poděbradova a Prokopa Velikého.
 • Havlovice - původně samostatná obec, ležící 3 km západně od města, dodnes mimo souvislou zástavbu Domažlic. Má ryze vesnický charakter. Nedaleko Havlovic je křižovatka silnic I/26 a II/193. Obec má železniční zastávku.
 • Hořejší Předměstí - západní část města. Najdeme tam jak panelovou, tak i starší zděnou zástavbu, plavecký bazén, stadion a různá hřiště. Na jeho okraji je budova nové nemocnice.
 • Město - historické jádro města.
 • Týnské předměstí - sídliště na severním svahu. Sídlí zde okresní soud.